Hoe monitor je risico’s in de fasen van een infra project?

Bbci Frijwijk heeft eerder geblogd over hoe omgevingsrisico’s in de opeenvolgende fasen van complexe bouwprojecten worden gemonitord. In deze blog verleggen wij dezelfde vraag naar monitoring infraprojecten. Onderstaand leggen wij uit waarom de monitoring bij infraprojecten complexer is. Ook leggen wij uit hoe bbci Frijwijk erin slaagt om de monitoring efficiënt in te richten, in termen van tijd en geld.

Omgevingsrisico’s infraprojecten

Juist bij grote, complexe infraprojecten speelt de omgevingsmonitoring van bbci Frijwijk een grote rol. Bij de grootste projecten wordt zelfs een interne monitoringscoördinator aangesteld om de omgevingsrisico’s in alle deelfasen van het project te (laten) monitoren, om maatregelen te nemen bij overschrijding van normen en om te grote omgevingsrisico’s te voorkomen. Bij andere projecten vervult bbci die rol en overleggen de projectmanagers van bbci rechtstreeks met onder meer hoofduitvoerders, directievoerders, projectleiders en omgevingsmanagers.

Een project waarbij risicomonitoring van bbci Frijwijk nodig is

Wat maakt dat het zo belangrijk is voor een vlotte doorloop van infraprojecten om omgevingsrisico’s te monitoren?

  • Het tracé waaraan gewerkt wordt, verlegt zich regelmatig, dus heb je ook steeds te maken met een andere omgeving. In die andere omgeving staan andere belendingen (staan er bijvoorbeeld monumentale of verzwakte panden) en heb je andere omgevingsrisico’s en andere omwonenden.
  • Bij infraprojecten worden iedere fase weer een verzameling aan (risicovolle en minder risicovolle) werkzaamheden uitgevoerd. Zoals gezegd iedere volgende fase weer binnen een andere omgeving. Per fase geldt daarom een andere omvang van het risicogebied (risicocontour van x aantal meter) die van toepassing is binnen een andere omgeving.
  • Binnen infraprojecten worden veel risicovolle werkzaamheden uitgevoerd. Zo veroorzaken het aan- en afrijden van zwaar bouwmaterieel, het verwijderen van betonnen wegdelen en andere sloopwerkzaamheden veel en ook heftige trillingen, die hinder of schade kunnen veroorzaken. Ook het intrillen/duwen van damwanden en het heien van betonnen funderingspalen (zoals gebeurt bij de aanleg van kunstwerken als bruggen, tunnels en van verdiepte wegen) geeft vergroot risico op schade door trillingen. Daarnaast kunnen het storten van flink veel beton, het afgraven en afvoeren van grond en het verlagen van het grondwaterpeil zakkingen of verschuivingen veroorzaken in de omgeving.
  • Infraprojecten duren vaak een aantal jaar en hebben veel impact voor omwonenden. Daarom wordt bij infraprojecten veel aandacht gegeven aan beperking van overlast en schade in de omgeving (die meestal binnenstedelijk is). Immers ervaring leert dat bij infraprojecten omwonenden sneller geneigd zijn hun beklag te doen. De onbereikbaarheid van de eigen woning of het steeds afleggen van een andere route geeft in de basis al irritatie. Komt daar meer overlast bij dan wordt er sneller en vaker bezwaar gemaakt, wat risico op projectvertraging geeft.

Bij complexe infraprojecten is ‘verandering’ de enige continue

Bij de uitvoering van een infraproject is ‘het managen van de omgeving’ echt een flink moeilijkere klus dan bij een (groot) bouwproject.

  • Immers ‘de omgeving’ verandert iedere zoveel maanden of weken, naar gelang steeds weer een ander tracé wordt aangelegd. Daarom heeft iedere fase dus een andere projectcontour met andere belendingen en risico’s. Voor elke fase moet worden bepaald: welk type monitoring is nodig (zoals monitoring op trilling, deformatie, schommeling grondwaterstand en zakking)? Voor beperken risico binnen welk risicocontour (omtrek van zoveel meter)? Welke grenswaarden houden we aan voor trillingen, deformatie, schommeling grondwater, etc?
  • Meetopstellingen moeten fysiek worden verplaatst. Bbci Frijwijk heeft veel ervaring in het steeds ‘meebewegen’ met de projectflow. Wij zijn experts in het op- of juist afschalen van monitoring. En in het zo kosten- en tijdefficiënt mogelijk inrichten van meetopstellingen. Meer en meer kunnen wij ook instellingen vooraf programmeren op basis van de projectplanning. Of instellingen door onze opdrachtgevers zelf laten wijzigen.

Monitoringsplan op infraprojecten

Door de complexiteit van infraprojecten en door de steeds veranderende risicocontour is omgevingsmonitoring op infraprojecten steeds een uitdaging. Niet voor niets krijgt omgevingsbeïnvloeding veel aandacht vanuit de infrasector. Wij zien dat veel projecten voor grondwerk, weg- en waterbouw één of meerdere aparte monitoringscoördinatoren aanstellen. Juist daarom stellen wij voor veel infraprojecten een monitoringsplan op. Binnen dit plan wordt voor iedere (deel)fase een afgepaste monitoring voorgesteld.

Risicogebieden bij infraprojecten

Bbci Frijwijk merkt in de praktijk van alledag dat zeker in de planfase van grond-, weg- en waterbouw de omgevingsrisico’s zeer moeilijk in te schatten zijn. Het is daarom eerst belangrijk om van alle fasen in het infraproject de risicogebieden te bepalen. Immers (in tegenstelling tot bij een bouwproject) verlegt het tracé zich en heb je dus steeds een ander risicogebied. Nadat je weet wat de risicogebieden zijn, heb je vervolgens inzicht nodig in de risico’s in die gebieden.

Het grote belang van nulmetingen en herhalingsmetingen

Bbci start daarbij eerst nulmetingen om de ‘normale’ bewegingen in kaart te brengen: dit zijn de verschuivingen, zakkingen, trillingen, grondwaterschommelingen, geluidsoverlast, etc. die er zonder de projectwerkzaamheden ook zouden zijn (bijvoorbeeld door seizoensinvloeden en de ‘getijden’ van de dag). Bbci Frijwijk helpt projecten om zich tegen claims te dekken die worden veroorzaakt door deze normale, natuurlijke bewegingen. Na onderzoek ook naar de belendingen binnen die risicocontouren helpt bbci Frijwijk om grenswaarden vast te stellen. Wij helpen te bepalen bij welke waarde bijvoorbeeld een melding gaat horen, bij welke waarde overleg moet plaatsvinden en bij welke waarde de werkzaamheden worden stilgelegd. Is het project al gestart en ontbreekt informatie over de nul-situatie dan kan bbci deze alsnog (kunstmatig) aanvullen met behulp van satellietdata.

Voorbelasting & omgevingsrisico

Veel infraprojecten betreffen de aanleg van nieuwe wegdelen. Om deze goed te funderen, wordt de grond voorbelast, ofwel door letterlijk ballast aan te brengen of door een geforceerde consolidatie. Bij deze laatste methode is het voordeel dat de grond veel sneller bouwrijp is. Bbci Frijwijk monitort op omgevingsrisico’s die gelopen worden bij voorbelasting en weet automatisch te alarmeren wanneer grenswaarden dreigen te worden overschreden.

Bbci Frijwijk & hulp bij monitoring op infrawerkzaamheden

Bbci Frijwijk heeft ruim 30 jaar ervaring in het monitoren van infraprojecten, door alle fasen heen. Wilt u advies van ons? Wij denken graag mee. Heeft u dus vragen neem dan contact op met bbci Frijwijk via 010-2810444

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek