Veel gestelde vragen

Lees hieronder antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Neem contact op

 • Dienstverlening op maat
 • NIVRE geregistreerd
 • VCA & KOMO gecertificeerd

Bouwkundige opname

Waarom kan ik een bouwkundige opname laten uitvoeren?

Een bouwkundige opname wordt ook wel een 0-meting of rapport belendingen genoemd. De opname omvat het vastleggen van een object of omgeving voordat er risicovolle werkzaamheden van start gaan. Door de opname uit te laten voeren worden discussies omtrent onder andere schade voorkomen en wordt je juridische positie versterkt.

Bij welke werkzaamheden worden opnames uitgevoerd?

Opnames worden uitgevoerd bij werkzaamheden zoals: heiwerkzaamheden, bronbemaling/ grondwateronttrekking, in- en uit trillen van damwanden, zwaar bouwverkeer, herinrichting van woonwijken en vervangen van rioleringen of renovatieprojecten.

Welke varianten van bouwkundige opnames zijn er?

Een bouwkundige opname kent drie varianten, namelijk: vooropname, tussenopname en eindopname.

Aan welke richtlijnen zou een bouwkundige opname minimaal kunnen voldoen om een kwalitatief goede rapportage te ontvangen?

Een goede bouwkundige opname wordt gedaan door een geregistreerd Register Expert bij het NIVRE. Tevens herkent u extra kwaliteit als, naast de Register Experts, het opnamebureau zich heeft laten certificeren conform de KOMO-richtlijn BRL 5024 “het uitveren van bouwkundige opnames”.

Lees meer

Trillingsmetingen

Wanneer worden trillingsmetingen toegepast?

Trillingsmetingen worden toegepast bij werkzaamheden zoals: heiwerkzaamheden, in- en uit trillen van damwanden, zwaar bouwverkeer, herinrichten van woonwijken en vervangen van rioleringen.

Waarom worden er trillingsmetingen uitgevoerd?

Er kunnen tijdens werkzaamheden veel trillingen ontstaan. Dit kan bij werkzaamheden zoals heiwerk of het vervoeren van zwaar materiaal. Wij kunnen deze trillingen met onze meetsystemen continu analyseren en registreren. Zo ziet de aannemer direct of trillingen binnen de gestelde normen vallen en wanneer er ingegrepen moet worden om negatieve gevolgen te voorkomen of minimaliseren. Met trillingsmetingen kunnen we ervoor zorgen dat de trillingen geen ongepland overlast, zoals schade aan panden en infrastructuur, veroorzaken.

Welke richtlijnen zijn er met betrekking tot het meten van trillingen?

Het meten van trillingen zijn conform de SBR A, B, C en KOMO BRL 5023 richtlijnen.

Lees meer

Wat voor type trillingsmetingen kan bbci Frijwijk uitvoeren?

bbci Frijwijk kan drie verschillende trillingsmetingen uitvoeren, namelijk: onbemande meting op afstand, bemande meting op locatie en real-time monitoring op afstand.

Omgevings beïnvloeding

Welke risico’s behandelen we in een monitoringsplan?

In een monitoringsplan behandelen we de volgende risico’s:

 • Gevoeligheid van de trilling (predictie en prognose)
 • Gevoeligheid van de zetting
 • Geotechnische invloedssfeer
 • Geohydrologische invloedssfeer
 • Risicocategorie

Wat is Geotechniek?

Geotechniek is de toegepast wetenschap die zich met het bouwen in en op de grond bezighoudt. Geotechniek kent onderwerpen zoals:

 • Tunnels en andere ondergrondse werken
 • Funderingen
 • Grondconstructies zoals dijken
 • Damwanden
 • Grondwater rondom de bouwput

Wat is geohydrologie?

Grondwaterhydrologie wordt ook wel hydrogeologie of geohydrologie genoemd. Het behandelt de stroming van water in de ondergrond. Geohydrologie gaat in op het gedrag van water in de ondergrond. Denk hierbij aan watervormen zoals grondwater (freatisch) of spanningswater.

Waarom is het belangrijk om geomonitoring toe te passen bij een bouwproject?

We leven in Nederland zeer dicht op elkaar. Dit maakt dat er nogal wat geohydrologische en geotechnische risico’s zijn bij elk bouwproject. Deze risico’s kunnen snel omslaan naar verschillende problemen die schade en daarmee klachten opleveren. Naast schade en klachten kunnen dergelijke problemen invloed hebben op de planning van een project.

Welke varianten van Geomonitoringsdiensten zijn er?

De geomonitoringsdiensten kennen verschillende varianten, namelijk:

 • Deformatie X-, Y- en Z-meting.
 • Vloerwaterpassing
 • Lintvoegwaterpassing
 • NAP Waterpassing
 • F3O metingen
 • Inmeten en maatvoering van heipalen en bouwdelen
 • Kadastrale metingen
 • GPS Metingen

In hoeverre zijn er mogelijkheden om automatisch deformatiemetingen uit te voeren?

Wij bieden vele unieke diensten, een van deze unieke diensten is het uitvoeren van een automatische deformatiemeting middels Robotic Total Stations (RTS). Bij deze meting worden horizontale en verticale verplaatsingen automatisch geregistreerd en kunnen betrokken partijen deze registraties via het web op elk moment van de dag inzien. Een ander systeem is het Liquid Level Systeem dat volautomatisch zakkingen registreert.

Wat houdt een XYZ deformatiemeting in?

Met een XYZ deformatiemeting wordt niet alleen de hoogte van een object ingemeten maar ook de scheefstand. Dit kan zeer belangrijk zijn bij geveldelen die overhellen of een damwand die als gevolg van de druk bol dreigt te zijn.

Wat is een vloerwaterpassing?

Bij een vloerwaterpassing wordt de bovenzijde van een afgewerkte vloer op meerdere plekken op hoogte ingemeten. Het doel van deze meting is om de scheefstand van een vloer te inventariseren.

De mate van verzakking in een vloer kan worden gerelateerd aan de kwaliteit van de fundering van het gebouw.

Wat is een lintvoegwaterpassing?

Bij een lintvoegwaterpassing wordt een voeglijn van een gebouw ten opzichte van het N.A.P. ingemeten met als doel het bepalen van het zettingsverleden van een gevel van een gebouw. Door deze meetresultaten te vertalen naar een dwarsprofiel kan inzichtelijk worden gemaakt waar de grootste verzakkingen in een lintvoeg zijn opgetreden.

Waarom zou je bbci Frijwijk volgens F3O een meting laten uitvoeren?

F3O is de brancheorganisatie voor onderzoekers aan bestaande (houten) funderingen en partijen die het belangrijk vinden dat funderingen op de juiste, gedegen wijze worden onderzocht. Het doel van F3O is om de kwaliteit van het in Nederland uitgevoerde funderingsonderzoek te bewaken en te verbeteren. Als instrumenten worden kennisopbouw en kennisdeling ingezet.

De metingen worden zeer nauwkeurig uitgevoerd volgens het protocol.

Lees meer over F3O

Waarom worden er geluidsmetingen tijdens een bouw- of sloopproject uitgevoerd?

Bij een bouw- of sloopproject wordt doorgaans veel geluid geproduceerd. Het bouwlawaai wat hierbij ontstaat kan veel geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken en het is belangrijk dat deze overlast de vooraf gestelde normen niet overschrijdt.

Het is belangrijk om klachten te voorkomen en het geluidsniveau van een bouw- of sloopproject continu te monitoren.

Waaraan kan een geluidsmeting voldoen?

Het bouwbesluit beschrijft dat er zo min mogelijk overlast moet zijn voor de bewoonde omgeving. Elke gemeente is in staat om eigen voorwaarden te stellen. De voorwaarden zijn tevens in hoofdstuk 8.3 van het bouwbesluit ‘algemene regelgeving’ opgenomen.

Waarom worden er inclinometingen uitgevoerd?

Met een inclinometing kunnen vervormingen of uitbuigingen van damwanden gemonitord worden. Ook kan verplaatsing van de damwand gemonitord worden voordat gevolgen op de omgeving optreden.

Een inclinometing kan ook in de grond worden toegepast waarbij grondverplaatsingen kunnen worden gemonitord. Op basis van een nulmeting wordt door een constructeur bepaald wat de maximale uitbuiging is. Iedere gewenste grenswaarde wordt verwerkt in onze software zodat de resultaten makkelijk kunnen worden geïnterpreteerd door onze opdrachtgever.

Wanneer worden er grondwaterstand metingen uitgevoerd?

Het komt vaak voor dat het grondwater hoger staat dan gewenst bij de bouw van bijvoorbeeld (parkeer)kelders. Een te hoge waterstand kan allerlei risico’s met zich meebrengen zoals verzakkingen, schimmels, schade en vervormingen aan de fundering van een gebouw.

Ook als er in de omgeving panden met een houten paalfundering staan, kan bij werkzaamheden waar water wordt weggepompt (zoals de bouw van een kelder of aanleg van een riool) de fundering droog komen te staan. Dit kan ernstige gevolgen hebben, denk hierbij aan paal rot. Het is dus van belang het grondwater te monitoren.

Wat is een peilbuis?

Een puilbuis is een pvc of plastic buis met één geperforeerd deel die in de bodem wordt geplaatst om de stijghoogte van het grondwater (zowel van het freatisch vlak als van een diepere stijghoogten) vast te stellen. Ook voor bewaking van de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater wordt een peilbuis ingezet.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek