Welke ondersteuning geeft bbci omgevingsmanagers?

Aannemers van grote bouw- of infraprojecten vullen steeds vaker de functie van ‘Omgevingsmanager’ in binnen hun organisatie. Soms worden zelfs wel vier omgevingsmanagers aangetrokken. Deze omgevingsmanagers zetten zich in om de belangen te behartigen van externe partijen (stakeholders) als omwonenden, overheden & waterschappen. In deze blog buigen wij ons over de vraag Welke ondersteuning kan bbci Frijwijk geven aan omgevingsmanagers?

Managen van de Project Omgeving

Omgevingsmanagers dragen een grote verantwoording. Deze verantwoording dragen zij met name uit door te informeren/ communiceren en daarbij ook externe partijen een luisterend oor te geven. Des te groter en complexer het project, (vaak) des te meer externe partijen die gehoord en geïnformeerd moeten worden. Denk daarbij aan partijen als omwonenden, bewoners, bedrijven binnen de risicocontour, overheden (de rijksoverheid, provinciën, gemeentes) en waterschappen. Omgevingsmanagers krijgen dagelijks vragen of opmerkingen uit de omgeving over onderstaande onderwerpen.

  • Overlast van geluid of trillingen. ‘Wanneer houdt de trilling overlast op? Wanneer is men klaar met heien? Is het wel terecht dat men zo vroeg in de ochtend start met heien?’ etc. Zeker gemeenten vinden het belangrijk dat projecten niet te veel geluid– of trillingsoverlast geven. Het kan per locatie verschillen in welke mate het project trillingen of geluid mag voortbrengen.
  • Schade als gevolg op trillingen. ‘Kan mijn pand gaan zakken door zulke heftige trillingen? Komen de krimpscheuren in mijn muren door het project?’ etc.
  • Verkeer en bereikbaarheid. ‘Blijft mijn huis/ bedrijf bereikbaar? Wanneer kan ik weer gewoon mijn huis/bedrijf bereiken? Wanneer kan er weer geparkeerd worden? Wanneer wordt de tijdelijke weg langs mijn huis weer afgesloten? Heeft het verkeer op deze tijdelijke weg geen schade gegeven aan mijn huis/ pand?’ etc.
  • Bewoonbaarheid binnen de project omgeving. ‘Kan ik tijdens mijn woning verblijven tijdens het project? Welke maatregelen moet ik zelf nemen om het project te laten doorgaan? Wat betekent extra (lang) vorstverlet voor mijn terugkeer naar mijn woning?’ etc.
risicocontour bij een project van bbci Frijwijk

Bbci Frijwijk ontzorgt de Omgevingsmanager

Bij metingen binnen de risicocontour heeft Bbci Frijwijk veel contact met omwonenden. Veelal voert bbci bij hen thuis of bij hen op de stoep metingen uit op trillingen, deformaties of schommelingen in de grondwaterstand (met peilbuismetingen). Ervaring leert dat juist bij die metingen of bij het maken van meetopstellingen in het veld omwonenden hun vragen stellen en ook hun frustratie of zorgen delen. Zo fungeert bbci Frijwijk vaak als extra ogen en oren van omgevingsmanagers. Maar er is meer wat bbci Frijwijk kan doen voor omgevingsmanagers.

Bijdrage van bbci Frijwijk aan Omgevingsmanagers

  • Bbci geeft duidelijkheid over de risicocontour van het project. Ieder project heeft een andere straal van X aantal kilometer waar binnen het schade of hinder kan geven. Bbci berekent deze risicocontour aan de hand van onder meer de opsomming van werkzaamheden en een analyse van de omgeving (bodemgesteldheid, staat van de bebouwing, …). Complexe projecten kunnen in verschillende fasen een grotere of juist kleinere contour hebben: fasen met risicovolle werkzaamheden hebben een tijdelijk vergrote contour. Omgevingsmanagers gebruiken de risicocontour om zich af te schermen tegen onterechte klachten en claims van omwonenden die buiten de risicocontour vallen en geen risico lopen op schade, als gevolg van de werkzaamheden.
  • Bbci Frijwijk voedt omgevingsmanagers met informatie voor bijvoorbeeld bewonersavonden. Zo maken omgevingsmanagers dankbaar gebruik van onze prognoses/predicties van geluids- of trillingsoverlast door de verschillende projectfasen heen. Omwonenden kunnen gerustgesteld worden over de overlast die hen te wachten staat. Getemperd worden wanneer zij onterecht overtuigd zijn van het feit dat geluidsnormen en toegestane trillingsniveaus (Omgevingswet) zouden worden overschreden, nu al of in toekomstige projectfasen. Of juist gewaarschuwd worden voor de overlast die hen te wachten staat (een gewaarschuwd mens telt voor twee).
  • Bbci Frijwijk kan als onafhankelijke partij omgevingsmanagers bijstaan tijdens bewonersavonden.

Handhaving Omgevingswet

Projecten moeten zich sowieso houden aan regels van de wet. Niet alleen is het belangrijk te blijven binnen de regels van bijvoorbeeld de Omgevingswet. Het is mogelijk net zo belangrijk om zwart op wit aan te tonen dat je de regels niet overschrijdt. Zie daar de bijdrage van bbci Frijwijk. Metingen geven minder, of eigenlijk geen ruimte voor discussie. Bovendien geeft überhaupt het monitoren van de project omgeving een positief signaal naar omwonenden en andere partijen: hun belang wordt behartigd en het project wordt geenszins onzorgvuldig of ondoordacht uitgerold.

Omgevingsmanagers en Projectleiders

De backoffice en projectmanagers van bbci Frijwijk hebben veel contact met omgevingsmanagers en met ‘hun’ projectleiders. Projectleiders hebben vaak behoefte aan data meer op detailniveau terwijl omgevingsmanagers zoeken naar meer algemene informatie.

Het proces loopt vaak als volgt: de omgevingsmanager krijgt klachten van omwonenden en bespreekt deze met de projectleider. Bbci Frijwijk levert meet/monitoringgegevens die compleet inzicht geven in de situatie. Gegevens als basis voor de projectleider om mogelijk de uitvoeringsmethodiek aan te passen. Deze projectleider informeert de omgevingsmanager over de gewijzigde werkmethode om de omwonenden en andere externe partijen te informeren. Bbci Frijwijk verstrekt de omgevingsmanager de meetdata waarmee zij externe partijen kunnen informeren. Binnen dit proces fungeert bbci Frijwijk vaak als sparringpartner.

Heb je vragen?

Ben je omgevingsmanager? Neem dan contact op met onze projectmanagers: zij kunnen als sparringpartner mee denken. Bel 010-281 84 44 voor advies en informatie.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek