Beheersen van trillings- en zettingsrisico’s bij rioolvervangingsprojecten op een talud of dijk

Rioolvervangingsprojecten op een talud of dijk brengen specifieke uitdagingen met zich mee. Het risico van trilling en zetting kan namelijk van invloed zijn op de stabiliteit van het grondlichaam en de omliggende bebouwing. Juist daarom vraagt dit type projecten om doordachte beheersmaatregelen.

In dit artikel zullen we de risico’s van trilling en zetting bij rioolvervangingsprojecten op een talud of dijk bespreken. Ook worden de maatregelen behandeld om deze risico’s te beheersen.

zettingsrisicos bij talud of dijk beheersen
bevestiging van een trillingsmeter door bbci frijwijk voor het beheersen van trillingsrisico
  • Dienstverlening op maat
  • NIVRE geregistreerd
  • VCA & KOMO gecertificeerd

Trillings- en zettingsrisico’s

Bij de werkzaamheden op een talud of dijk moet altijd rekening worden gehouden met de risico’s op trilling en zetting. Trillingsrisico’s kunnen ontstaan vanuit diverse bronnen. Denk bijvoorbeeld aan bouwverkeer met de aan- en afvoer van materialen, het gebruik van een rupskraan of graafmachine of het verdichten van een grondpakket met een trilplaat. Zettingsrisico’s komen met name voort uit de graafwerkzaamheden. Deze kunnen zorgen voor verplaatsing van grondlagen in de bodem. Gevolg hiervan kan zijn dat in de omliggende omgeving veranderingen van de hoogte of verplaatsing van het maaiveld optreden met schade tot gevolg.

Overmatige trillingen en/of zettingen kunnen leiden tot de volgende risico’s:

  1. Instabiliteit van het grondlichaam:

Trillingen en/of zettingen kunnen de stabiliteit van het talud of de dijk verzwakken. Dit kan resulteren in erosie, instorting of het afglijden van de grond.

  1. Schade aan omliggende panden en infrastructuur:

Trillingen en/of zettingen kunnen panden, bovengrondse en ondergrondse infrastructuur binnen het risicogebied beïnvloeden, met mogelijke scheuren, verplaatsing of verzakking tot gevolg.

zettingsrisicos bij talud of dijk beheersen

Mogelijke beheersmaatregelen voor trillingen en zettingen op een talud of dijk

Om de risico’s maximaal te beheersen, zijn de volgende maatregelen essentieel:

  • Risico analyse: In het voorbereidingstraject van een dergelijk project is het nuttig een risicoanalyse op te stellen. Hierin wordt de projectomgeving in kaart gebracht door middel van bureauonderzoek en een fysieke schouw. Er wordt een rapport opgesteld waarin onderdelen worden behandelt zoals het type fundering, de huidige staat, het bouwjaar en eventuele monumentale status van omliggende panden. Ook vindt er een risicokwalificatie plaats van de panden op basis van de SBR-richtlijnen.
  • Monitoringsplan: Nadat de exacte risico’s in kaart zijn gebracht wordt het monitoringsplan opgesteld. Bij dit type projecten wordt vaak historische zettingsdata (satellietdata) ingezet om inzicht te krijgen in het natuurlijke zettingsgedrag. Vervolgens wordt de risicocontour bepaald aan de hand van de uit te voeren werkzaamheden en worden de beheersmaatregelen uitgewerkt. De locatie van meetpunten en momenten waarop metingen (per deelfase) uitgevoerd worden, zijn concreet beschreven in het plan.
  • Deformatiemetingen: Voordat de werkzaamheden starten wordt een nulmeting uitgevoerd om de aanvangssituatie in kaart te brengen. Tijdens de werkzaamheden wordt frequent een herhalingsmeting uitgevoerd, waardoor tijdig kan worden ingegrepen om te grote veranderingen of schade te voorkomen.
  • Trillingsmonitoring: Gedurende de werkzaamheden lopen er trillingsmeters mee met de werkzaamheden aan de gevels van de meest kwetsbare panden. Hierdoor is er continu zicht op het trillingsniveau en worden belanghebbenden gealarmeerd wanneer de trillingen vooraf bepaalde grenswaarden overschrijden.

Conclusie

Vanwege de vele risicofactoren zijn rioolvervangingsprojecten op een talud of dijk zeer complex waar het gaat om een juiste en gebalanceerde inzet van beheersmaatregelen. Het beheersen van trillings- en zettingsrisico’s bij dit type projecten vereist een zorgvuldige planning, grondige analyse en effectieve inzet van beheersmaatregelen.

Het succes van het project wordt bepaald in de voorbereidingsfase waar een grondige analyse van de risico’s wordt gemaakt. Bovendien is een cruciale schakel tussen de voorbereiding en uitvoering is het opstellen van een monitoringsplan waarin de beheersmaatregelen worden geconcretiseerd.

Tijdens de werkzaamheden zorgt monitoring op de juiste momenten en locaties voor veel grip op de risico’s. Gevolg is dat eventuele overlast en schade voor de omgeving tot een minimum worden beperkt.

Meer weten wat bbci Frijwijk voor uw reconstructie- of rioolvervangingsproject kan betekenen?

bbci Frijwijk denkt met veel van haar klanten mee in de voorbereiding en stelt monitoringsplannen op die als basis dienen voor de monitoringswerkzaamheden. Zo ook voor de Gemeente Velsen waar bbci Frijwijk betrokken is geweest bij zowel de projectvoorbereiding als de uitvoering van de monitoring tijdens de realisatiefase van het project herinrichting Koningin Wilhelminakade te IJmuiden.

Wilt u graag sparren met een professionele partner die u kan helpen om tot een gedegen plan voor uw project te komen? Neem dan contact op met onze adviseur op nummer 010 – 281 84 44 of stuur een e-mail naar info@bbcifrijwijk.nl.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek