Bbci Frijwijk Privacy statement

Bbci Frijwijk verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). In deze Privacystatement kunt u onder meer lezen welke gegevens wij verwerken, hoe we dat doen en waarom. Ook hebben wij in deze Privacystatement opgenomen welke rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

Bbci Frijwijk verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

 

Grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Wij moeten het gebruik van bovenstaande persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 lid 1 van de AVG. Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens enkel indien dat is toegestaan op grond van de AVG en op grond van de volgende doeleinden:

 • Het noodzakelijkerwijs kunnen uitvoeren van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is;
 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde.

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens om bouwkundige en civieltechnische inspecties te kunnen uitvoeren en bewoners en opdrachtgevers te kunnen informeren over onze bevindingen. Hierbij is van belang dat de opdrachtgevers géén inzage hebben in de persoonsgegevens van de betrokkenen, anders dan hun adresgegevens, welke reeds bekend waren bij de opdrachtgever op het moment dat de opdrachtgever ons de opdracht had gegeven. De opdrachtgever ontvangt niet de voor- en achternaam van de betrokkenen, dan wel hun telefoonnummer en e-mailadres.

 

Verwerkers

Wij delen de persoonsgegevens met de volgende derden, die tevens onze verwerkers zijn:

 • IT Innovators;
 • Donkey’s & Co;
 • AFAS Software.

De persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Economische Ruimte worden gebracht.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onder meer ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Hierbij hebben wij rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en met de aard, de omvang, de context, de verwerkingsdoeleinden en met de qua waarschijnlijkheid en ernst van de risico’s voor de rechten van de betrokkenen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking zoals omschreven in deze Privacystatement. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is in beginsel zeven jaar. Wij zijn aangesloten bij Het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Wij volgen de richtlijnen die zijn opgesteld door het NIVRE. In deze richtlijn is onder meer bepaald dat de rapportages voor de duur van minstens zeven jaar bewaard dienen te blijven. In deze rapportages staan geen gegevens van de bewoners vermeld, anders dan hun adresgegevens.

Indien rapportages worden gedeponeerd bij de notaris en als notariële akte worden ingeschreven, zullen deze voor eeuwig worden bewaard bij de notaris. In deze rapportages staan geen gegevens van de bewoners vermeld, anders dan hun adresgegevens.

Indien de betrokkene een nieuwsbrief ontvangt en daarvoor toestemming heeft gegeven, slaan wij de naam en het e-mailadres van de betrokkene op zolang deze is ingeschreven voor de nieuwsbrief.

 

Privacyrechten van de betrokkene

Op grond van de AVG hebben betrokkenen een aantal rechten om invloed uit te oefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. Indien de betrokkene één of meerdere van deze rechten wenst uit te oefenen, kan deze zijn verzoek per e-mail sturen aan info@bbcifrijwijk.nl. De betrokkene heeft de volgende privacyrechten:

 • De betrokkene heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, op inzage in zijn persoonsgegevens op grond van artikel 15 van de AVG;
 • De betrokkene heeft het recht om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen op grond van artikel 16 van de AVG;
 • De betrokkene heeft het recht ons om verwijdering van zijn persoonsgegevens te verzoeken. Hiertoe zullen wij overgaan indien er sprake is van één van de situaties als omschreven in artikel 17 van de AVG;
 • De betrokkene heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken indien er sprake is van één van de situaties als omschreven in artikel 18 van de AVG;
 • De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare, leesbare vorm te verkrijgen en de betrokkene heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen indien sprake is van één van de situaties als omschreven in artikel 20 van de AVG;
 • De betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien er sprake is van één van de situaties als omschreven in artikel 21 van de AVG;
 • Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming van de betrokkene, dan heeft hij het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken;
 • De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien hij van mening is dat de verwerking van de persoonsgegevens niet plaatsvindt conform de AVG op grond van artikel 77 van de AVG.

Bbci Frijwijk
Zwanendaal 2a
2914 ET
Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel 010 – 281 84 44
KvK. 23055163

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek