Begrippenlijst

B

Bouwkundige eindopname

Deze opname wordt uitgevoerd wanneer de werkzaamheden hebben plaatsgevonden en het project is afgerond. De eindopname kan niet los worden gezien van de vooropname en dient dan ook als vergelijking. In deze vergelijking kan vervolgens bepaald worden welke geconstateerde verschillen en/of gebreken toe te wijzen zijn aan de werkzaamheden.

Bouwkundige heropname/tussenopname

Deze opname vindt plaats tijdens de risicovolle werkzaamheden of na afronding van een bepaalde fase in het project. Tijdens de tussenopname worden de gebreken vergeleken met de vooropname. Hieruit blijkt of er veranderingen zijn opgetreden of nieuwe risico’s te verwachten zijn.

Bouwkundige vooropname/rapport belendingen

Een bouwkundige opname, ook wel nulmeting of rapport belendingen genoemd, betreft het fotografisch en tekstueel vastleggen van een object en eventuele omgevingen vóórdat er risicovolle werkzaamheden starten.
Dit gebeurt aan de hand van de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024 – “het uitvoeren van bouwkundige opnamen” en NIVRE richtlijn.

BRL

KOMO-beoordelingsrichtlijn. Met BRL-certificering maakt bbci Frijwijk aantoonbaar aan opdrachtgevers en toezichthouders dat onze organisatie voldoet aan eisen aan ons proces die zijn vastgesteld voor bouwkundige opnamen en trillingsmetingen.

C

CAR-verzekering

Deze verzekering beschermt de koper of opdrachtgever tijdens de verbouwing tegen schade aan bijvoorbeeld bouwmaterialen.

D

Deformatiemeting in XYZ-richting/ Verplaatsingsmeting

Een deformatiemeting in XYZ-richting wordt uitgevoerd om eventuele verplaatsing en verplaatsingtempo van een gebouw of object vast te stellen. Middels deze meting wordt niet alleen de hoogte ingemeten, maar ook de horizontale verplaatsing. Deze meting betreft het inmeten van de ligging van enkele punten in de bestaande situatie met een tachymeter. Hiervoor worden meetstickers of prismaspiegels geplaatst op de gevel. Deze meetpunten kunnen worden ingemeten in het R.D. stelsel t.o.v. bestaande bebouwing of aangebrachte grondslagpunten.

G

Geluidsmeting

Bij bouw- of sloopwerkzaamheden wordt vaak veel geluid geproduceerd. Het bouwlawaai dat hierbij ontstaat kan veel overlast in de omgeving veroorzaken. Onze meetsystemen meten continu en automatisch het geluidsniveau. Vervolgens wordt automatisch een gemiddeld geluidsniveau van de periode berekend. Hiermee ziet de aannemer direct of het geluidsniveau binnen de grenzen van de dag-, avond-, of nachtperiode valt.

Geluidspredictie

In een akoestisch onderzoek wordt een prognose opgesteld voor bouwlawaai dat wordt veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden. Alle uitvoeringstechnieken, materieel en werktijden worden als input gebruikt om het gemiddelde geluidsniveau op de woningen te bepalen.

Geodesie

De klassieke geodesie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde. Deze omschrijving heeft slechts betrekking op de kern van het vakgebied, dat is de meetkundige beschrijving van de aarde of delen daarvan. De naam geodesie wordt echter ook in ruimere zin gebruikt voor een beroepsgebied dat zich uitstrekt van enerzijds de geofysica tot anderzijds bijvoorbeeld de maatvoering van technische projecten en de administratie van grondeigendom.

Grondwatermeting

Tijdens bouwwerkzaamheden kan het nodig zijn de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Te lage of hoge grondwaterstand kan risico’s meebrengen voor de panden in de omgeving. De risico’s variëren van verzakkingen tot bacteriën en schimmels, schade en vervormingen van de fundering van een gebouw. De grondwaterstand wordt gemeten met een peilbuis waarin handmatig of automatisch een meting kan worden uitgevoerd.

I

Inclinometing

Een inclinometer wordt ook wel een hellingmeter genoemd. Met een inclinometing kunnen vervormingen of uitbuigingen van damwanden of ondergrond gemonitord worden.

Invarbaak

Ook wel waterpasbaak genoemd. Deze baak is voorzien van een barcode. Door de baak met de onderzijde strak op het meetpunt en waterpas te houden kan het waterpasinstrument de barcode aflezen.

Invloedsgebied/ Risicocontour

Gebied waarbinnen panden, bouwwerken en infrastructuur beïnvloed kunnen worden door de bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld hinder door trillingen, verlaging van grondwaterstand of geluidsoverlast.

L

Lintvoegwaterpassing

Meting van een lintvoeg op een gevel van een pand. Als uitgangspunt wordt aangehouden dat een voeg waterpas is aangelegd. Door later een lintvoegmeting uit te voeren kan de scheefstand van de gevel worden bepaald. Een lintvoegmeting kan vooraf aan het project inzicht geven in risico’s en onderdeel zijn van een risicoanalyse.

M

Meetbout

Roestvrijstalen inbusbout in een messing plug. Deze bout wordt aangebracht onderin een gevel om een nauwkeurige deformatiemeting uit te voeren van een pand.

Meetpunt

Wanneer er geen meetbouten geplaatst mogen worden in de gevel, wordt een vast punt bepaald om een nauwkeurige deformatiemeting uit te voeren. Dit punt is vaak een onderdorpel of kozijn dat makkelijk terug te vinden is.

Meetspijker

Roestvrijstalen spijker met een bolle kap. Dit meetpunt wordt in asfalt of bestrating aangebracht om een nauwkeurige deformatiemeting uit te voeren van de infrastructuur.

Monitoringsplan

In het monitoringsplan wordt geadviseerd hoe de gewenste monitoringsdiensten specifiek kunnen worden ingezet. Hierbij wordt de nauwkeurigheid van de metingen en specificaties van de meetapparatuur toegelicht en worden kritische grenswaarden voor belendingen in het invloedsgebied beschreven. De kritische grenswaarden worden vertaald naar een meldmoment en een stopmoment. Door tijdens de uitvoering beheersmaatregelen in te zetten bij het bereiken van het meldmoment kan het werk beheerst worden uitgevoerd. Middels de beheersmaatregelen wordt voorkomen dat het stopmoment wordt overschreden en blijft eventuele gevolgschade aan de belendingen tot een minimum beperkt.

N

NAP-bout

Een meetbout die onderdeel uitmaakt van een netwerk in Nederland. Het netwerk is ingemeten ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil. De NAP-bout wordt gekoppeld aan de nauwkeurige deformatiemeting om een vaste hoogte te bepalen. Vaak worden de NAP-bouten en het netwerk beheerd door Rijkswaterstaat of de plaatselijke gemeente.

Nauwkeurige deformatiemeting (NDM)

Ook wel een waterpassing genoemd. Met deze meting kan de hoogte en daarmee ook de zakking van een object worden vastgesteld. Door het aanbrengen van meetbouten in gebouwen en/ of objecten kan door middel van de eerste meting een bestaande situatie in verticale (hoogte) richting worden vastgelegd.
De meetbouten worden nauwkeurig ingemeten ten opzichte van meerdere referentiebouten. Door deze meting te herhalen is het mogelijk eventuele zakking, ten opzichte van de eerste meting, van een object inzichtelijk te maken.

NIVRE

Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE beheert de Registers van Schade-experts, Risicodeskundigen en Coördinatoren Fraudebeheersing.

P

Peilbuis

Een peilbuis is een buis met een geperforeerd deel die in de bodem wordt geplaatst om de stijghoogte van het grondwater vast te stellen.

R

Risicoanalyse

De geplande werkzaamheden die invloed hebben op de omgeving worden geïnventariseerd en beoordeeld. Deze beoordeling wordt gekoppeld aan de staat van de belendingen in de omgeving. De conclusie kan een opdrachtgever al in een vroeg stadium van het project inzicht geven in de mogelijke risico’s op de omgeving.

S

SBR-richtlijn

Deze richtlijn is opgesteld voor het objectief beoordelen van trillingen door SBRCURnet. De publicatie onderscheidt zich in deel A, B en C. Deel A beperkt zich tot schade aan gebouwen door trillingen. Deel B is gericht op hinder aan personen door trillingen. En deel C helpt bij beoordelen van storing aan apparatuur door trillingen.

T

Tachymeter

Ook wel Total-Station genoemd. Dit instrument is een combinatie van een theodoliet en een afstandsmeter. (Een theodoliet is een hoeksmeetinstrument dat wordt gebruikt om hoeken te meten.)

Trillingsmeting

Er kunnen tijdens bouwwerkzaamheden trillingen ontstaan door bijvoorbeeld sloopwerk, heiwerk of het vervoer van zwaar materieel. Om overlast bij omwonenden te beperken, meten onze meetsystemen continu en automatisch de trillingen. Zo ziet de aannemer direct of trillingen binnen de gestelde normen vallen of dat er ingegrepen moet worden om negatieve gevolgen te voorkomen.

Trillingspredictie

In deze analyse wordt de invloed van trillingen bepaald welke worden gegenereerd door de diverse denkbare trillingsbronnen in relatie tot de uitvoering van het project. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de ter beschikking gestelde technische gegevens en onze database met ervaringsgetallen. Refererend aan de uitslag van deze analyse wordt de SBR-richtlijn A ‘Schade aan gebouwen’ gekoppeld en vervolgens mogelijke beheersmaatregelen geformuleerd om de invloed van trillingen op de bebouwde omgeving tot het minimum te beperken. In dit onderzoek kunnen de volgende trillingsbronnen worden geanalyseerd:
– het aanbrengen van heipalen;
– het aanbrengen van de damwandkuip;
– het trekken van damwanden;
– transport/materieel.

V

Vloerwaterpassing

Met deze nauwkeurige deformatiemeting van meerdere punten op de vloer kan de scheefstand van de vloer worden bepaald.

Bel mij zo snel als mogelijk terug

    We gebruiken je gegevens alleen op de manier zoals omschreven in onze privacy statement

    Nieuwsbrief

    Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws.

    Direct aanmelden
    Cetradex VCA300 logos-certificaten-bbci